Доверба 3067-713
 
 

Здружение за заштита на животните
 и животната средина
070/465-213
 
СОС телефон за помош од дрога 080011444
 
СОС телефон за информации превенција
и советување за ХИВ/сида
080033444
 
СОС телефон за деца и младинци 080012222
 
СОС телефон за
превенција од трговија со жени
080011111
 
Прифатилиште за жени и деца
жртви на насилство
070/520-639