Членови на дискусиони групи

Дискусиона група: Култура

1. Искра Гешоска – здружение на граѓани Контрапункт
2. Елена Вељановска, Цвета Спасов – Line иницијатива и движење
3. ВиолетаКачакова, Биљана Тануровска-Ќулавковски-Локомотива–Центар за нови иницијативи во уметноста и културата
4. АзамДаути-Центар за Афирмација на Културата и Издаваштвото “ШКУПИ“
5. Јане Чаловски, Христина Иваноска – Press to exit project space
6. Лазе Трпков – ПЛАКАРТ
7. Емилија Чочкова, Русе Арсов – CDA T-HOUSE – Културен Центар ЦК
8. Рамадан Рамадани – Здружение на албански издавачи
9. Лидија Пајевиќ – Македонски Центар за Фотографија
10. Ѓорѓи Јаневски – Здружение на граѓани за културна иницијатива 103
11. Александар Велиновски – Јавна соба
12. Анита Ивковиќ – ЦАЦ – Центар за современи уметности
13. Погон – pogon@pogon.org.mk
14. Перица Јовчевски – Арт конструктор
15. Катерина Мојанческа – Мултимедија
16. Нена Ристиќ Костовска – Обединета Српска Заедница во Македонија – Регионален одбор – Скопје
17. Марјана Стојковска, Гордана Јанакиевска – Уметнички ракотворби*
18. Тулаха Тахир – Македонски центар за граѓанско образование*
19. Нурије Селими -“Здужение на жени Албанки за хуманитарни и социјални проекти ПЕРСПЕКТИВА“ *
20. Раиф Хамити – Здружението интелектуалци „СПЕКТАР“ *
21. д-р Панче Велков -Здружение за валоризација, популаризација и педагогија на културното наследство – Македонида
22. Насер Цури- „Здружение на граѓани за градска култура АЛБ“ Скопје *
23. Јасмина Бошевска- Здружение на граѓани за мотивација и развој на комуникации “ДИЈАЛОГ“ Скопје*
24. Андреa Алексовски- Eвропска алијанса Македонија – EAM*

Дискусиона група: Животна средина и комунални работи

1. Јован Мазгански – Еко-мисија
2. ДЗЖ Срна
3. Александар Миладиновски – Елемент
4. Еко-свест
5. Биљана Стевановска – ОРТ
6. Душко Христов – 4х4х4 Балкански мостови*
7. Мики Трајкоски – Млади за млади*
8. Дивна Пенчиќ, Соња Дамчевска, Сашо Ивановски – Коалиција за одржлив развој – КОР*
9. Милан Неделковски – ПРОАКТИВА*
10. Јасмина Бошевска -Здружение на граѓани за мотивација и развој на комуникации “ДИЈАЛОГ“ Скопје
11. Бојан Ранташа -Здружение на граѓани “Одржливи иницијативи“
12. Кирил Ристовски- Здружение за заштита на природната средина и одржлив економски развој Флорозон
13. Антонио Јовановски – Здружение на граѓаните за одржлив развој и заштита на животната средина ГОУ ГРИН Скопје

Дискусиона група: Образование

1. Тулаха Тахир – Македонски центар за граѓанско образование
2. Ана Бојаџиевска – Младински образовен форум – МОФ
3. Росано Чолаков – Комаја
4. Владимир Караев – Рубикон
5. Сузан Амет – Мир
6. Дина Трајкова – Центар за неформално образование – Триаголник*
7. Прва детска амбасада во светот – Меѓаши*
8. Даниела Стојановска – Здружение на студенти и младинци со хендикеп*
9. Мустафа Рахимовски, Грозда Данева -Детски парламент на Македонија*
10. Радмила Стојковска – Отворете ги прозорците*
11. Снежана Андреева – Синтеза*
12. Алма Хот и Елизабета Здравковска -Организација на жени “Радика“
13. Елена Христов – IAESTE*
14. Бојана Стојменовска -Млади Инфо*
15. Ристе Змејкоски –Здружение на граѓани Младинска Филмска Продукција КриејтивЕјт Скопје*

Дискусиона група: Спорт и рекреација

1. Даница Лепојевиќ – Јога сојуз на Македонија
2. Др. Ѓорѓи Спасов – Совет на експерти за спорт, образование, наука и туризам
3. Гордана Николовска – Сојуз на спортови на град Скопје

Дискусиона група: Локален и регионален развој

1. Светлана Киревска-Фондација за развој на мали и средни претпријатија
2. Татјана Тасевска – Организација на потрошувачи на Македонија
3. Душко Христов – 4х4х4 Балкански мостови
4. Марјана Стојковска – Уметнички ракотворби
5. Дивна Пенчиќ ,Соња Дамчевска, Сашо Ивановски- Коалиција за одржлив развој – КОР
6. Елена Велјановска – НВО Лине*
7. Гордана Тренковска – СОЖМ*
8. Андреa Алексовски –Eвропска алијанса Македонија – EAM
9. Весна Аврамовска –Здружение не граѓани за унапредување на уметничкото занаетчиство и ракотворењето “МАТА”- Скопје
10. Јасмина Манева Галевска –Junior Achievement Македонија *

Дискусиона група: Урбанизам и сообраќај

1. Лазар Димов – Асоцијација на архитекти на Македонија
2. Васил Илјов – Здружение на архитекти на град Скопје
3. Јулијана Пецалевска – ПРОАКТИВА
4. М-р Горан Мијоски – Друштво за патишта на Република Македонија
5. Бојан Ранташа -Здружение на граѓани “Одржливи иницијативи“ *

Дискусиона група: Млади

1. Дина Трајкова – Центар за неформално образование – Триаголник
2. Магдалена Цимбировска – АИЕСЕК
3. Стевче Дечев – Фондација Марита
4. Златко Николовски – Мрежен електронски центар
5. Мустафа Рахимовски, Грозда Данева – Детски парламент на Македонија
6. Димитар Николовски – AEGEE
7. Мики Трајкоски – Млади за млади
8. Ана Бојаџиевска – Младински образовен форум – МОФ*
9. Ангеле Ивановски -IAESTE
10. Небојша Илијевски -Се за децата Скопје
11. Бојана Стојменовска- Млади Инфо
12. Ристе Змејкоски -Здружение на граѓани Младинска Филмска Продукција КриејтивЕјт Скопје

Дискусиона група: Психолошка, социјална и здравствена заштита

1. Др. Марија Таневска – Џунџуле
2. Лидија Попчева – Синтеза
3. Сања Додевска, Катерина Тодоровска – Кризен центар Надеж
4. Елеонора Стојановиќ,Христијан Јанкуловски-Македонска мрежа за намалување на штети–ММНШ
5. Ванче Трајковска – Хепта
6. Владимир Панзов – Здрав живот
7. Катерина Стојчевска-Здружение на социјални работници на град Скопје
8. Татјана Јаневска – Меѓаши
9. Катерина Партанова – ХОПС*
10. др. Славица Гајдазис Кнежевиќ – Доверба*
11. Виктор Боризовски, Василка Димоска – Порака*
12. Марија Гелевска – ЕСЕ*
13. Снежана Димитрова – ОЖС*
14. Верица Стаменков Трајкова, Катерина Николоска – За среќно детство*
15. Стевче Дечев – Фондација Марита*
16. Росано Чолаков – Комаја*
17. Сузан Амет – Мир*
18. Даница Лепојевиќ – Јога сојуз на Македонија*

Дискусиона група: Поддршка на лица со хендикеп

1. Даниела Стојановска – Здружение на студенти и младинци со хендикеп
2. Василка Димоска, Виктор Боризовски – Порака
3. Маргарита Гулевска – Отворете ги прозорците
4. Блерим Реџепи – Здружение на инвалиди “Шпреса“
5. Петар Бурназ -Здружение на граѓани Полио Минус

Дискусиона група: Употреба на ПАС

1. др. Славица Гајдаѕис Кнежевиќ – Доверба
2. Никола Недески – ХОПС
3. Катерина Серафимовска – Инфо дрога/сида
4. Елеонора Стојановиќ, Христијан Јанкуловски – Македонска мрежа за намалување на штети – ММНШ*
5. Владимир Панзов – Здрав живот*
6. Катерина Стојчевска – Здружение на социјални работници на град Скопје*

Дискусиона група: Трговија со луѓе

1. Стојне Атанасовска Димишковска – Отворена порта
2. Верица Стаменков Трајкова, Катерина Николоска -За среќно детство
3. Златко Николовски Мрежен електронски центар*

Дискусиона група: Човекови права и слободи

1. Кјмет Амет – Лулуди
2. Ербау Мусли – ОЖТМ Дерја
3. Нурије Селими-“Здужение на жени Албанки за хуманитарни и социјални проекти ПЕРСПЕКТИВА“
4. Драгица Милошевска – “Женска акција“ *
5. Кристина Лефкова – Хепта*
6. Катерина Серафимовска – Инфо дрога/сида*
7. Дона Димов Марковска – Антико – Женска граѓанска иницијатива*
8. Владимир Караев – Рубикон*
9. Тихомир Дадиќ – Обединета Српска Заедница во Македонија – Регионален одбор – Скопје*
10. Снежана Милковска -ЕКГ -Еколошка Канцеларија на општина Гази Баба – Скопје *

Дискусиона група: Еднакви можности меѓу мажите и жените

1. Драгица Милошевска – “Женска акција“
2. Марија Гелевска – ЕСЕ
3. Надежда Дуковска, Снежана Димитрова – ОЖС
4. Савка Тодоровска – СОЖМ
5. Ѓунер Небиу – Антико – Женска граѓанска иницијатива
6. Снежана Милковска -ЕКГ -Еколошка Канцеларија на општина Гази Баба – Скопје
7. Сузана Мусли – ОЖТМ Дерја*
8. Кјмет Амет – Лулуди*
9. Раиф Хамити -Здружението интелектуалци „СПЕКТАР“
10. Јасмина Манева Галевска -Junior Achievement Македонија *
11. Алма Хот и Елизабета Здравковска -Организација на жени “Радика“
12. Насер Цури- „Здружение на граѓани за градска култура АЛБ“ Скопје
13. Антонио Јовановски -Здружение на граѓаните за одржлив развој и заштита на животната средина ГОУ ГРИН Скопје*
14. Петар Бурназ -Здружение на граѓани Полио Минус*

Забелешка: Организациите означени со * немаат право на глас во дадената дискусиона работна група