Соработка со НВО

Bashkëpunimi me shoqatat civile dhe fondacionet realizohet duke propozuar masa për bashkëpunimin dhe përkrahjen e projekteve dhe aktiviteteve civile të shoqatave të qytetarëve dhe partneritetet në projekte të përbashkëta të financuara nga donatorët vendorë dhe ndërkombëtarë.

  • Kompetencat
  • Ogranogram
  • Informata për kontakt

 

Kompetencat e Seksionit

 

Ndjek aktivitetet e shoqatave civile dhe fondacioneve në territorin e Qytetit të Shkupit;
Inicion dhe koordinon bashkëpunimin me shoqatat civile dhe fondacionet në fushat e kompetencave të Qytetit të Shkupit;
Propozon masa dhe aktivitete për përkrahjen e aktivitetet e shoqatave civile dhe fondacioneve;
Siguron pjesëmarrjen e shoqatave civile dhe fondacioneve në procesin e përgatitjes dhe propozimin e rregulloreve dhe dokumenteve strategjike dhe zhvillimore nën kompetencë të Qytetit të Shkupit;
Organizon Forumin e shoqatave civile ku shoqatat civile dhe fondacionet paraqesin propozimet e tyre për bashkëpunim me Qytetin e Shkupit, qendrimet dhe komentet në lidhje me e aktivitetet e Qytetit të Shkupit dhe propozime për të rritur përvojën e bashkëpunimit me Qytetin e Shkupit.

 

Pozitat e të punësuarve në kuadër të Seksionit për bashkëpunim ndërkombëtarë dhe përkrahje të shoqatave civile dhe fondacioneve janë:

Saso Mitrov, udhëheqës i seksionit
Emilija Cvetkovska, këshilltar
Saranda Beqiri, bashkëpunëtor
Antonio Karalanov, bashkëpunëtorë

Iskra Doneva, bashëpunëtor i ri

 

Seksioni për bashkëpunim ndërkombëtar dhe përkrahje të shoqatave civile është pjesë e Sektorit për bashkëpunim ndërkombëtar dhe përkrahje të shoqatave dhe fondacioneve pranë Qytetit të Shkupit.

Udhëheqës i Sektorit për Bashkëpunim ndërkombëtar dhe përkrahje të shoqatave civile dhe fondacioneve është Lovren Markiq.

 

Informata për kontakt

 

Seksioni për bashkëpunim ndërkombëtar dhe përkrahje të shoqatave civile dhe fondacioneve

Bul.Ilinden 82, Parku i qytetit
1000 Shkup
Maqedoni

Tel: +3892 235 3297
+3892 3207 525

email:
lovren.markic@skopje.gov.mk
saso.mitrov@skopje.gov.mk
emilija.cvetkovska@skopje.gov.mk
saranda.bekiri@skopje.gov.mk

antonio.karalanov@skopje.gov.mk

iskra.doneva@skopje.gov.mk