Повикот за доделување на грантови за граѓански организации и медиуми, објавен во
рамките на компонентата финансирана од Кралството Шведска, има за цел да ги поттикне
активната вклученост и ангажман на граѓанскиот сектор и медиумите во организирање на
активности кои се од поширок граѓански интерес и кои го поддржуваат процесот на
пристапување кон ЕУ.
Повикот е отворен до 30 октомври 2019.
Повеќе информации за целите на повикот, критериумите и процедурата за апликација
може да најдете во документите за повикот на следниот линк:

https://nordiskapoddrska.org.mk/ktext/povik-za-dodeluvanje-na-grantovi-za-gra-anski-organizacii-i-
mediumi