Градот Скопје објавува ЈАВЕН ПОВИК  за користење на средства од Бџетот на Град Скопје за 2017 година, наменет за финансирање на програмски активности на бизнис инкубатори и центри за развој на иновации. Рокот на доставување на проектни барања е до 20.04.2017 година.

Повеќе информации може да се најдат на следниот линк: http://www.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=9467&mid=482&tabId=1