Qendra për hulumtim dhe informim të mjedisit jetësorë “Eco-svest ” nga Shkupi, implementon projektin “GEAR- Ekonomia e Gjelbër për për Rajonin e avancuar”, i cili synon rritjen e aktiviteteve dhe ndikimi i organizatave të shoqërisë civile nga Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Shqipëria në mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet rrjetëzimit, forcimin e kapaciteteve të tyre dhe promovimin e një ekonomie të gjelbër. Projekti implementohet në partneritet me FORS  Montenegro-Fondacija za Razvoj sjevera Crne Gore nga Mali I Zi, organizatat SMART Kolektiv nga Serbia, Centar za Razvoj i podršku BiH nga Bosnja dhe Hercegovina , EDEN Centar nga Shqipëria dhe  Udruženjem Slap nga Kroacija..

Numri i pjesëmarrësve në trajnim është i kufizuar dhe kandidatët mund të marrin pjesë në një ose më shumë trajnime në përputhje me interesat dhe mundësitë. Eko-svest ka të drejtë të vendosë për zgjedhjen e numrit të përgjithshëm të pjesëmarrësve në përputhje me kriteret e vendosura dhe mundësitë financiare që ju mund të merrni më shumë informacion në 02 3217-247.

* Afati kohor është tregues dhe i nënshtrohet ndryshimeve për të cilat pjesëmarrësit do të njoftohen në kohën e duhur

Për më tepër informacione

Lidhje: https://drive.google.com/file/d/10yB8yjxfRgvH1yOZ-VoHXbwRtVejvFHC/view?usp=sharing