Бесплатно користење на просторот на НВО Центарот на Град Скопје