Објавен е јавен повик во весниците „Слободен печат“ и „Коха“ на ден 23.02.2018 година за финансирање на проектни активности на здруженија на граѓани и фондации за 2018 година.
Повеќе информации може да најдете на следниот линк:
http://www.skopje.gov.mk/Uploads/Javen%20povik%202018-odlenie%20za%20nvoTest2