Членови на форумот на град Скопје

1. Коце Трајановски – градоначалник на Град Скопје

2. Халиде Палоши – претседател на Комисијата за соработка со општините и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

3. Антони Новотни – член на Комисијата за соработка со општините и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

4. Даниела Караѓозовска – член на Комисијата за соработка со општините и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

5. Русе Соколов – член на Комисијата за соработка со општините и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

6. Ѓонул Бајрактар – член на Комисијата за соработка со општините и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

7. Петар Арсовски – член на Комисијата за соработка со општините и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

8. Виолета Симиќ – член на Комисијата за соработка со општините и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

9. Силјан Јаковлевски – член на Комисијата за соработка со општините и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

10. Беким Фазлиу – член на Комисијата за соработка со општините и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

11. Ловрен Маркиќ – раководител на Секторот за соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

12. Мирјана Апостолова – помошник раководител на Секторот за соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

13. Емилија Георгиевска – советник во Одделението за соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации

14. Биљана Тануровска – Ќулавковски – дискусиона група Култура

15. Јован Мазгански – дискусиона група Животна средина и комунални работи

16. Тулаха Тахир – дискусиона група Образование

17. дискусиона група Спорт и рекреација

18. Светлана Киревска – дискусиона група Локален и регионален развој

19. Лазар Димов – дискусиона група Урбанизам и сообраќај

20. Мики Трајкоски – дискусиона група Млади

21. д-р Марија Таневска – дискусиона група Психолошко, социјална и здравствена заштита

22. Даниела Стојановска – дискусиона група Поддршка на лица со хендикеп

23. Кети Тодорова – дискусиона група Употреба на ПАС

24. Стојне Атанасовска Димишковска – дискусиона група Трговија со луѓе

25. Кјмет Амет – дискусиона група Човекови права и слободи

26. Драгица Милошевска -дискусиона група Еднакви можности меѓу мажите и жените